UEFA Solidarity Fund

UEFA Solidarity Fund

Sur Segretarju,

Wara l-komunikazzjoni ta’ dalghodu dwar il-posponiment tal-ghotjiiet  tal-UEFA Solidarity Fund minhabba cirkustanza prezenti, l-Assocjazzjoni qed taghmel ezercizju biex dawn l-ghotjiet jigu mibghuta bil-posta registrata fil-granet li gejjin.    

Ghaldaqstant gentilment mitlub biex sa mhux aktar tard min nhar il-Hamis 26 ta’ Marzu 2020, tinfurmana bl-indirizz fejn ghandha tintbghat l-ghotja tan-nursery tieghek.

Grazzi

Stay Safe

Joe Micallef
General Secretary
479 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.