NEWS

YFA Statement

The Youth Football Association wants to manifest its solidarity with Maltese goalkeeper Rashed Al-Tumi, who earlier today has been the target of racially-motivated comments on social media. The YFA does not condone any misconduct and has always acted on any reported wrong doing, including racially-motivated......

Cirkulari Nru 17 Stagun 2019-2020

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota cirkulari Nru 17, dwar il-partecipazzjoni tan-nursery tieghek fi Stagun 2020/2021. Print this Page...

RIP

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Salvina Bugeja, omm Carmel Bugeja, membru newtrali fi hdan il-Kunsill tal-Youth FA. Kondoljanzi lil-familja kollha. Print this Page...

Statement mill-MFA dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il futbol Malti fid-diversi livelli

Sur Segretarju, Nispera li tinsab tajjeb u f’sahtek. Nitolbok tinnota Statement li harget l-MFA illum wara nofs inhar, dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il-futbol Malti fid-diversi livelli.  Fosthom hemm ukoll approvazzjoni dwar il-Kampjonati u Kompetizzjonijiet tal-YFA ghal dan l-istagun.  ll-Kunsill tal-YFA ressaq talba  formali quddiem l-Ezekuttiv......

ŻMIEN LI JGĦADDI WKOLL

Matul din il-Ġimgha Mqaddsa u fi żmien li aħna magħluqin ġewwa ma nistax ma niftakarax fikom, Presidenti, Membri tal-Kumitati u Kowcis tan-Nurseries u nħossni wieħed minnkom.  Qed inbagħti jien magħkom imma naturalment iżjed qed tħossuha inthom! Imma ma nistax, allura, ma niftakarx iż-żmien ta’ tbatija......

Nimmissja l-futbol – Messagg ta’ kuragg minn Fr. Hilary

Meta kont tifel jien bil-bombi niżlin fuq rasna l-akbar qatla tiegħi kienet li rrid ninżel fix-xelter u nieqaf nilgħab il-ballun fit-triq!  Il-ballun kien taċ-ċarruta li konna nixtruh sold – (żgur inqas minn 50c.) minn għand il -Landiera !! Din kienet ħajjata prima imma iċ-ċraret tal-ħwejjeġ......

UEFA Solidarity Fund

Sur Segretarju, Wara l-komunikazzjoni ta’ dalghodu dwar il-posponiment tal-ghotjiiet  tal-UEFA Solidarity Fund minhabba cirkustanza prezenti, l-Assocjazzjoni qed taghmel ezercizju biex dawn l-ghotjiet jigu mibghuta bil-posta registrata fil-granet li gejjin.     Ghaldaqstant gentilment mitlub biex sa mhux aktar tard min nhar il-Hamis 26 ta’ Marzu 2020,......

Circular – 100-2019-20 Miżuri Covid19

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota cirkulari (annessa) mahruga mill-MFA .Fost ohrajn hemm direzzjoni dwar, l-UEFA Solidarity Payments. Fil granet li gejjin kull nursery, ser tigi nfurmata mill Youth F.A. bil-procedura, data u hin ta’ meta jistghu jingabru dawn il pagamenti.Nirringrazzjak u nselli ghalik.  Sliem u Sahha.  Joe MicallefGeneral Secretary......