Mqabba FC Youth Nursery tiehu sehem fin-Nottingham International Cup gewwa r-Renju Unit

Mqabba FC Youth Nursery tiehu sehem fin-Nottingham International Cup gewwa r-Renju Unit

Wara s-suċċess miksub matul l-istaġun li ghadda u l-iżvilupp kontinwu ta’ madwar 250 tifel u tifla kif ukoll żgħażagħ li jattendu gewwa Mqabba FC Youth Nursery, l-istess nursery hasbet sabiex taghmel il-pass li jmiss u tikkompeti f’kompetizzjoni barra minn xtutna.

Il-parteċipazzjoni tat-tim ta’ taht is-17-il sena kienet notevoli hafna matul l-istaġun 2014/15 fejn  ghall-ewwel darba fl-istorja tal-klabb ippartecipajna f’Sezzjoni B u t-tim irnexxielu jzomm postu fl-istess sezzjoni.  Kellna wkoll lit-tim ta’ taht it-13-il sena li ghall-ewwel darba ha sehem fl-avveniment Inhobb il-Futbol fejn kellna wkoll riżultati tajbin. Kisba ohra pozittiva matul l-istagun li ghadda kienet l-introduzzjoni ta’ plejers zghazagh tan-nursery fit-tim tal-kbar ta’ Mqabba FC. Dan jikkonferma li l-Mqabba FC Youth Nursery qieghda tilhaq l-ghanijiet taghha.

In-Nursery rat ukoll influss ta’ plejers ġodda fi ħdan il-kategoriji kollha kemm mill-izghar kategorija dik ta’ taht il-5 sena sa dik ta’ taht is-17-il sena. Gew organizzati diversi festivals, tournaments u logħbiet kompetittivi kif ukoll numru ta’ attivitajiet soċjali kemm għat-tfal kif ukoll ghall-ġenituri.  L-aktar avveniment li ser jibqa’ mfakkar huwa meta n-Nursery taghna laqgħet lill-plejer Internazzjonali Kolumbjan u ex-plejer ta’ Inter, Ivan Ramiro Cordoba flimkien mal-plejer Felice Natalino li huwa wkoll laghab ma’ Inter tal-Italja, gewwa l-grawnds ta’ Mqabba FC.

Matul l-istaġun li jmiss, Mqabba FC Youth Nursery ser tkompli taħdem fl-aħjar interess tal-parteċipanti kollha, dejjem tiffoka fuq l-iżvilupp kontinwu tat-tfal u ż-żgħażagħ li jattendu t-tahrig organizzat minnha.

It-tim tekniku se jkun immexxi minn Nicholas Baldacchino bhala Head coach bl-għajnuna ta’ Nardu Farrugia, bhala Direttur Tekniku ta’ Mqabba FC Youth Nursery filwaqt li n-Nursery investiet f’kowcis kwalifikati godda dejjem ghall-ahjar zvillupp tat-tfal taghna.

 

Nottingham Internazzjonali Cup 2015

Ghall-ewwel darba fl-istorja ta’ Mqabba FC Youth Nursery, il-kumitat haseb sabiex matul dan l-istagun tim mill-kategorija ta’ taht it-13-il sena (2002/2003) jikkompeti f’kompetizzjoni barra minn xtutna.  Kellna diversi opportunitajiet imma l-iskop ahhari kien li noffru lit-tfal taghna esperjenza li setghet tghinhom fl-izvilupp taghhom u mhux sempliciment biex nghidu sifirna.  L-ghazla waqghet fuq Nottingham International Cup 2015 meqjus bhala l-akbar tournament fir-Renju Unit u t-tieni l-akbar fl-Ewropa li jinkludi wkoll kompetizzjonijiet li jvarjaw minn żgħażagħ kemm irgiel kif ukoll tfajliet sa kategorija ghal dawk akbar fl-eta’.  It-Tournament jikkonsisti f’kategorija ghal dawk it-timijiet professjonali kif ukoll ghal dawk dilettanti. Timijiet minn Liverpool FC, Manchester Utd FC, Manchester City FC, Newcastle Utd FC, Arsenal FC, Wolverhampton Wanderers FC, Chesterfield FC u timijiet minn madwar id-dinja hadu sehem fil-kategoriji varji.  In-numru ta’ partecipanti jlahhaq ‘il fuq minn 300 tim minn madwar 19-il pajjiz differenti.

It-tim ta’ Mqabba FC Youth Nursery halla Malta nhar it-Tlieta 28 ta’ Lulju 2015 b’titjira lejn Liverpool.

Kienet gimgha impejnattiva hafna iffukata fuq il-loghba sabiha tal-futbol.  Fl-ewwel gurnata zorna Albert Dock gewwa Liverpool filwaqt li zorna wkoll Anfield Stadium u l-Museum ta’ Liverpool FC.  Il-plejers taghna kellhom ukoll sessjoni ta’ tahrig minn kowcis ta’ Liverpool FC gewwa l-akkademja ta’ Liverpool FC gewwa Kirkby.

L-ewwel impenji ghal Mqabba FC Youth Nursery fin-Nottingham International Cup 2015 kien fid-29 ta’ Lulju 2015.  Filghodu kellna loghba kontra tim mill-Amerika, US Revolution filwaqt li wara nofsinhar kellna loghba kontra tim iehor mill-Amerika, US Flying Eagles.  It-tim taghna hareg rebbieh fuq US Flying Eagles bl-iskor ta’ 1-0 filwaqt li spicca draw 1-1 kontra US Revolution.  Filghaxija imbaghad ma setax jonqos li nassistu ghal-loghba ta’ hbiberija bejn Derby County u Villa Real ta’ Spanja gewwa l-iPro Stadium.

Il-gurnata ta’ wara laghbna kontra t-tim ta’ Arsenal FC Soccer School tal-Bahrain fejn it-tim taghna hareg tellief bl-iskor ta’ 1-0.

Meta setax jonqos li konna gewwa Nottingham u ma nzurux il-kastell ta’ Nottingham ta’ Robin Hood filwaqt li sibna hin ukoll ghal min ried jixtri xi haga mic-Centru ta’ Nottingham.

It-tournament kompla b’loghba ohra importanti kontra l-qawwa ta’ Celtic Castlebar FC mill-Irlanda fejn it-tim hareg tellief kontra prestazzjoni tajba hafna mill-plejers Maltin.  Wara nofsinhar it-tim taghna kiseb punt iehor kontra Abbey Hulton tal-Ingilterra sabiex kiseb id-dritt li jilghab il-Plate Final.  Fil-Finali il-loghba spiccat 0-0 biex it-tim ta’ Abbey hareg rebbieh wara l-lotterija tal-penalties bl-iskor ta’ 3-1.  It-tim taghna kellu wirja qalbiena u tajba hafna u holoq diversi okkazjonijiet li ma gharafx jisfrutta.  Aktar mir-rizultat, l-importanti kienet l-esperjenza kbira li t-tfal taghna akkwistaw minn din l-inizjattiva. Is-Sibt wara nofsinhar assistenjna ghal loghba ohra ta’ hbiberija bejn Nottingham Forest FC u Aston Villa gewwa Nottingham Forest City Stadium. Din kienet esperjenza pozittiva hafna gewwa klabb tal-futbol li fil-passat kellu mumenti ta’ glorja billi saru champions tal-Ewropa fl-1979 u 1980.

Matul din il-mawra sibna hin ukoll sabiex inzuru ftit mill-parks li jinsabu gewwa Nottingham fosthom Highfields Park u Deer Park.  Esperjenza ohra indimentikabbli li offriet xeni pittoreski ta’ sigar, hdura, annimali u ilmijiet.

Nhar il-Hadd 2 ta’ Awwissu 2015 intlaghbet il-Finali tal-Community Shield bejn zewg timijiet minn Londra Chelsea FC u Arsenal FC gewwa Wembley Stadium.  Ma setax jonqos li ma mmorrux naraw din il-loghba bejn zewg timijiet kbar.  Kienet esperjenza indimentikabbli ghat-tfal taghna f’atmosfera sportiva Ingliza.

L-ghada, nhar it-Tnejn 3 ta’ Awwissu 2015, sewwasew fl-ahhar jum tal-mawra taghna zorna l-grawnd ta’ Old Trafford gewwa Manchester kif ukoll zorna l-Muzew tal-istess klabb.  Sibna wkoll il-hin biex immorru naraw ukoll il-grawnd ta’ Manchester City FC, Etihad Stadium.

Ghalkemm ghajjenin minn gimgha shiha ta’ attivitajiet, is-sodisfazzjon fuq wicc it-tfal taghna u l-genituri li akkumpanjawna kienet cara u dan jixhduh ukoll il-kummenti pozittivi u r-ringrazzjamenti li rcivejna kemm minghand it-tfal stess kif ukoll minghand il-genituri.  Esperjenza kbira li ghalkemm saret ghall-ewwel darba fl-istorja tal-klabb taghna kienet success totali li zgur li ser tibqa ttimbrata fl-imhuh ta’ dawk kollha li kienu maghna.  Esperjenza li ser tghin fl-izvilupp tat-tfal taghna.

Ringrazzjament specjali jmur lejn MPM Capital Investments kif ukoll lejn il-Kumpanija People at Work li taw appoġġ finanzjarju bħala parti mir-responsabbiltà soċjali tagħhom.  Nirringrazzjaw ukoll lil Eurosport li huma l-imsieħba tekniċi ta’ Mqabba FC Youth Nursery li għenu fl-ilbies u l-futbol kits li intużaw matul il-kampjonat.

Fl-ahharnett nirringrazzjaw lill-Head coach ta’ Mqabba FC Youth Nursery, Nicholas Baldacchino li kien strumentali fl-organizzazzjoni, lill-kowc Ellen Farrugia, kif ukoll lill-President ta’ Mqabba FC Youth Nursery, Gilbert Camilleri u lis-Segretarju Antoine Sciberras ghas-sapport amministrattiv, ghal din l-ewwel esperjenza barra minn xtutna filwaqt li nirringrazzjaw lit-tfal u l-genituri ghall-koperazzjoni kbira li sibna.  Zgur li din l-avventura mhux ser tkun tal-ewwel u l-ahhar u l-kumitat diga’ beda jahseb biex is-sena d-diehla jkollna xi mawra ohra kalcistika barra minn xtutna.

Ghal diversi ritratti u video clips zuru l-pagna ufficjali ta’ Mqabba FC Youth Nursery fuq Facebook:  ​https://www.facebook.com/mqabbafcyn

No Comments

Post A Comment