Kiri ta’ grawnds bi hlas ghall-uzu ta’ l-U13 Events Stagun 2019-2020

Kiri ta’ grawnds bi hlas ghall-uzu ta’ l-U13 Events Stagun 2019-2020

Sur Segretarju,

Il-Youth F.A. fil present qed tahdem fuq il-logistika ta’ l-Events U13 ghal dan l-istagun.

Bhal ma jsir f’dawn iz-zminijiet tinhareg sejha ghal dawk il-klabbs/nursereries li jixtiequ li joffru l-grawnd taghhom bi hlas, biex jintuza kull nhar ta’ Sibt filghodu, bejn Novembru 2019 u April 2020 bejn it-8.00am u 12.00 bi hlas.

Dawk in nurseries interessati huma mitluba biex sa mhux aktar tard minn nhar il-Gimgha 25.10.19 jiktbu lura lill YFA bir-rata mitluba ghall kul event (8.00 – 12.00)

Din is-sejha m’ghanda xtaqsam xejn mal-granet li jigu offruti  b’xejn il grawnds minn  kull nursery ghal dawn l-events.

Kull applikazzjoni ghandha tigi mibghuta fuq dan l-email address: robert@theyouthfa.org.mt 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.