News

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Salvina Bugeja, omm Carmel Bugeja, membru newtrali fi hdan il-Kunsill tal-Youth FA. Kondoljanzi lil-familja kollha. ...

Sur Segretarju, Nispera li tinsab tajjeb u f'sahtek. Nitolbok tinnota Statement li harget l-MFA illum wara nofs inhar, dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il-futbol Malti fid-diversi livelli.  Fosthom hemm ukoll approvazzjoni dwar il-Kampjonati u Kompetizzjonijiet tal-YFA ghal dan l-istagun.  ll-Kunsill tal-YFA ressaq talba  formali quddiem l-Ezekuttiv ta' l-MFA wara...

Matul din il-Ġimgha Mqaddsa u fi żmien li aħna magħluqin ġewwa ma nistax ma niftakarax fikom, Presidenti, Membri tal-Kumitati u Kowcis tan-Nurseries u nħossni wieħed minnkom.  Qed inbagħti jien magħkom imma naturalment iżjed qed tħossuha inthom! Imma ma nistax, allura, ma niftakarx iż-żmien ta’ tbatija li...

Sur Segretarju, Wara l-komunikazzjoni ta' dalghodu dwar il-posponiment tal-ghotjiiet  tal-UEFA Solidarity Fund minhabba cirkustanza prezenti, l-Assocjazzjoni qed taghmel ezercizju biex dawn l-ghotjiet jigu mibghuta bil-posta registrata fil-granet li gejjin.     Ghaldaqstant gentilment mitlub biex sa mhux aktar tard min nhar il-Hamis 26 ta' Marzu 2020, tinfurmana bl-indirizz...

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota cirkulari (annessa) mahruga mill-MFA .Fost ohrajn hemm direzzjoni dwar, l-UEFA Solidarity Payments. Fil granet li gejjin kull nursery, ser tigi nfurmata mill Youth F.A. bil-procedura, data u hin ta' meta jistghu jingabru dawn il pagamenti.Nirringrazzjak u nselli ghalik.  Sliem u Sahha.    Joe MicallefGeneral Secretary Circular-100-2019-20-Miżuri-Covid19Download ...